Thông tin cổ đông

BB HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023Xem – Download
NGHỊ QUYẾT HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2023Xem – Download

BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐHĐCĐ 2023

Xem – Download

BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT ĐHĐCD 2023

Xem – Download

BÁO CÁO BAN ĐIỀU HÀNH ĐHĐCĐ 2023

Xem – Download

 Báo Cáo Tài Chính Công Ty Cổ Phần Nhựa Vân Đồn Năm 2022

Xem – Download

 Thư mời  DDHCDDTN NVĐ Xem – Download
NQ HĐQT – TL BAN KTTCCĐ VÂN ĐỒN 2023
Xem – Download
 TB ứng viên BKS 2023Xem – Download
Các tờ trình của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023Xem – Download
1. NQ- XIN GIA HẠN NGÀY TỔ CHỨC ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2023Xem – Download
1. TB NGÀY ĐK THỰC HIỆN QUYỀN DỰ HỌP ĐHĐCĐ NĂM 2023Xem – Download
1. Thư mời họp ĐHĐCĐTN năm 2022 Xem – Download
2. Thông báo đề cử, ứng cử bổ sung Thành Viên Ban Kiểm SoátXem – Download
3. Nghị Quyết Họp HĐQT  Công Ty Cổ Phần Nhựa Vân Đồn ngày 20/06/2022Xem – Download
4. Nghị Quyết Họp ĐHĐCĐ Thường Niên  Công Ty Cổ Phần Nhựa Vân Đồn ngày 28/06/2022Xem – Download
1. Thư mời họp ĐHĐCĐTN năm 2022 Xem – Download
2. Thông báo đề cử, ứng cử bổ sung Thành Viên Ban Kiểm SoátXem – Download
3. Nghị Quyết Họp HĐQT  Công Ty Cổ Phần Nhựa Vân Đồn ngày 20/06/2022Xem – Download
4. Nghị Quyết Họp ĐHĐCĐ Thường Niên  Công Ty Cổ Phần Nhựa Vân Đồn ngày 28/06/2022Xem – Download
1. Nghị Quyết ĐHĐCĐTN 30/12/2021 Công Ty Cổ Phần Nhựa Vân ĐồnXem – Download
1. Thư mời và các tờ trình DDHCDDTN NVĐ Xem – Download
2. Dự thảo quy chế bầu cử và biểu quyết
Xem – Download
3. Dự thảo quy chế làm việc tại Đại Hội Cổ ĐôngXem – Download
4. Dự thảo quy chế hoạt động Hội Đồng Quản TrịXem – Download
5. Dự thảo quy chế hoạt động Ban Kiểm SoátXem – Download 
6. Dự thảo quy chế nội bộ về quản trị công tyXem – Download 
7. Báo cáo tài chính Công ty Vân Đồn 31/12/2020Xem – Download 
 1. Thông báo – Vân ĐồnXem – Download
 2. Thông báo đề cử bổ sung TV HĐQT, BKS – nhiệm kỳ (2021 -2026) Xem – Download
3. THƯ MỜI – CHƯƠNG TRÌNH – ỦY QUYỀN – ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG 2021Xem – Download
 1. Nghị quyết họp Hội Đồng Quản Trị lần 03 năm 2020Xem – Download
2. Thư mời họp Đại Hội Cổ Đông Thường Niên 2020
Xem – Download
3. Chương trình Đại Hội Cổ Đông Thường Niên 2020Xem – Download
4. Giấy Ủy Quyền tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2020Xem – Download
5. Hồ Sơ Đại Hội Cổ Đông Thường Niên Công Ty Cổ Phần Nhựa Vân ĐồnXem – Download 
6. Biên Bản Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2020Xem – Download 
7. Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2020Xem – Download 
8. Báo cáo tài chính năm 2019Xem – Download 
 1. Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông Bất thường lần 2 năm 2019

Xem – Download

 2. Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông Bất thường lần 2 năm 2019Xem – Download

 1.Thông báo ngày chốt danh sách cổ đông và mời dự họp Đại Hội Đồng Cổ  Đông thường niên 2013 và hết nhiệm kỳ 2008 – 2013

Xem – Download

 2.Thực hiện quyền cổ đông (Các biểu mẫu, hướng dẫn,…)

    2.1.Giấy ủy quyền dự họp ĐHĐ CĐ (Áp dụng cho cá nhân, tổ chức uỷ quyền)

Xem – Download

    2.2.Giấy ủy quyền dự họp ĐHĐ CĐ (Áp dụng cho nhóm có đông uỷ quyền)

Xem – Download

    2.3.Phiếu đề cử ứng viên HĐQT (Áp dụng cho cá nhân, tổ chức đề cử)

Xem – Download

    2.4.Phiếu đề cử ứng viên HĐQT (Áp dụng cho nhóm cổ đông đề cử)

Xem – Download

    2.5.Đơn ứng cử ứng viên HĐQT

Xem – Download

    2.6.Phiếu đề cử ứng viên BKS (Áp dụng cho cá nhân, tổ chức đề cử)

Xem – Download

    2.7.Phiếu đề cử thành viên BKS (Áp dụng cho nhóm cổ đông đề cử)

Xem – Download

    2.8.Sơ yếu lý lịch ứng viên HĐQT, BKS

Xem – Download

    2.9.Hướng dẫn phương pháp bầu dồn phiếu tại kỳ họp ĐHĐ CĐ

Xem – Download

 3.Quy chế họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2013 (Bản dự thảo)

Xem – Download

 4.Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2013 – 2018 (Bản dự  thảo)

Xem – Download

 5.Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2013

Xem – Download

 6.Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2013

Xem – Download

 7.Điều lệ Công ty Cổ phần Nhựa Vân Đồn (Ban hành 29/09/2013)

Xem – Download

 1. Quyết định của CT. HĐQT V/v thành lập Ban Tổ Chức và các tiểu ban cho Đại hội đồng Cổ Đông thường niên 2019

Xem – Download

 2. Thư mời dự họp Đại hội Cổ đông thường niên 2019Xem – Download
 3. Thực hiện quyền cổ đông (Các biểu mẫu, hướng dẫn,…)
    3.1. Giấy ủy quyền dự họp ĐHĐ CĐ (Áp dụng cho cá nhân, tổ chức uỷ quyền)Xem – Download
    3.2. Giấy ủy quyền dự họp ĐHĐ CĐ (Áp dụng cho nhóm có đông uỷ quyền)Xem – Download
 4. Chương trình họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2019Xem – Download
 5. Quy chế họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2019
    5.1. Quy chế họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2019Xem – Download
   5.2. Quy chế bầu cử T/v HĐQT, BKS tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2019Xem – Download
 6. Báo cáo của Cơ quan Điều hành (Ban Tổng Giám đốc)Xem – Download
 7. Báo cáo của Ban Kiểm Soát Xem – Download
 8. Báo cáo của Hội đồng Quản trị Xem – Download
 9. Các tờ trình của Hội đồng Quản trị tại Đại hội Cổ đông thường niên 2019
    9.1. Tờ trình số 1Xem – Download
    9.2. Tờ trình số 2 (Sửa đổi điều lệ)Xem – Download
 10. Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2019Xem – Download
 11. Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2019Xem – Download
 12. Điều lệ Công ty Cổ phần Nhựa Vân Đồn (2019)Đang cập nhật

 1. Thông báo ngày chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp Đại hội Cổ đông bất thường Tháng 01 / 2019

Xem – Download

 2. Thư mời dự họp Đại hội Cổ đông bất thường Tháng 01 / 2019

Xem – Download

 3. Thực hiện quyền cổ đông (Các biểu mẫu, hướng dẫn,…)

    3.1. Giấy ủy quyền dự họp ĐHĐ CĐ (Áp dụng cho cá nhân, tổ chức uỷ quyền)

Xem – Download

    3.2. Giấy ủy quyền dự họp ĐHĐ CĐ (Áp dụng cho nhóm có đông uỷ quyền)

Xem – Download

    3.3. Phiếu đề cử ứng viên Ban Kiểm Soát

Xem – Download

    3.4. Sơ yếu lý lịch ứng viên Ban Kiểm Soát (Biểu mẫu)

Xem – Download

 4. Chương trình họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường Tháng 01 / 2019

Xem – Download

 5. Quy chế họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường Tháng 01 / 2019

Xem – Download

 6. Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2023

Xem – Download

 7. Các tờ trình của Hội đồng Quản trị tại Đại hội Cổ đông bất thường Tháng 01 / 2019

Xem – Download

 8. Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường Tháng 01 / 2019

Xem – Download

 9. Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông bất thường Tháng 01 / 2019 

Xem – Download

 10. Điều lệ Công ty Cổ phần Nhựa Vân Đồn (Ban hành 16/01/2019)

Xem – Download

 1. Thông báo ngày chốt danh sách cổ đông và mời dự họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2018

Xem – Download

 2. Thực hiện quyền cổ đông (Các biểu mẫu, hướng dẫn,…)

    2.1. Giấy ủy quyền dự họp ĐHĐ CĐ (Áp dụng cho cá nhân, tổ chức uỷ quyền)

Xem – Download

    2.2. Giấy ủy quyền dự họp ĐHĐ CĐ (Áp dụng cho nhóm có đông uỷ quyền)

Xem – Download

 3. Chương trình họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018

Xem – Download

 4. Quy chế họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018

Xem – Download

 5. Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023

Xem – Download

 6. Báo cáo của Cơ quan Điều hành

Xem – Download

 7. Báo cáo của Hội đồng Quản trị

Xem – Download

 8. Báo cáo của Ban Kiểm Soát

Xem – Download

 9. Các tờ trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2018

Xem – Download

 10. Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2018

Xem – Download

 11. Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2018 

Xem – Download

 1. Thông báo Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường năm 2018 – Xin ý kiến Cổ đông qua thư V/v tăng vốn điều lệ (Ngày 28/03/2018)

 Xem – Download

 2. Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông bằng phiếu biểu quyết qua thư V/v lấy ý kiến cổ đông về tăng vốn điều lệ

Xem – Download

 3. Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản V/v Tăng vốn điều lệ

Xem – Download

 4. Thông báo V/v Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ

Xem – Download

 1. Thông báo ngày chốt danh sách cổ đông và mời dự họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2017

Xem – Download

 2. Thực hiện quyền cổ đông (Các biểu mẫu, hướng dẫn,…)

    2.1. Giấy ủy quyền dự họp ĐHĐ CĐ (Áp dụng cho cá nhân, tổ chức uỷ quyền)

Xem – Download

    2.2. Giấy ủy quyền dự họp ĐHĐ CĐ (Áp dụng cho nhóm có đông uỷ quyền)

Xem – Download

 3. Chương trình họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017

Xem – Download

 4. Quy chế họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017

Xem – Download

 5. Báo cáo của Cơ quan Điều hành

Xem – Download

 6. Báo cáo của Hội đồng Quản trị

Xem – Download

 7. Báo cáo của Ban Kiểm Soát

Xem – Download

 8. Các tờ trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2017

Xem – Download

 9. Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2017

Xem – Download

10. Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2017

Xem – Download

 11. Điều lệ Công ty Cổ phần Nhựa Vân Đồn (Ban hành 29/06/2017)

Xem – Download

 1. Thông báo ngày chốt danh sách cổ đông và mời dự họp Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường năm 2017

Xem – Download

 2. Thực hiện quyền cổ đông (Các biểu mẫu, hướng dẫn,…)

    2.1. Giấy ủy quyền dự họp ĐHĐ CĐ (Áp dụng cho cá nhân, tổ chức uỷ quyền)

Xem – Download

    2.2. Giấy ủy quyền dự họp ĐHĐ CĐ (Áp dụng cho nhóm có đông uỷ quyền)

Xem – Download

 3. Chương trình họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2017

Xem – Download

 4. Quy chế họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2017

Xem – Download

 5. Báo cáo của HĐQT

Xem – Download

 6. Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2017

Xem – Download

 7. Nghị quyết họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2017

Xem – Download

 1. Thông báo ngày chốt danh sách cổ đông và mời dự họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2016

Xem – Download

 2. Thực hiện quyền cổ đông (Các biểu mẫu, hướng dẫn,…)

    2.1. Giấy ủy quyền dự họp ĐHĐ CĐ (Áp dụng cho cá nhân, tổ chức uỷ quyền)

Xem – Download

    2.2. Giấy ủy quyền dự họp ĐHĐ CĐ (Áp dụng cho nhóm có đông uỷ quyền)

Xem – Download

 3. Chương trình họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016

Xem – Download

 4. Quy chế họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016

Xem – Download

 5. Báo cáo của HĐQT

Xem – Download

 6. Báo cáo của Ban Kiểm Soát

Xem – Download

 7. Báo cáo kiểm toán năm 2015

Xem – Download

 8. Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016

Xem – Download

 9. Nghị quyết họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016

Xem – Download

 1. Thông báo ngày chốt danh sách cổ đông và mời dự họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2015

Xem – Download

 2. Thực hiện quyền cổ đông (Các biểu mẫu, hướng dẫn,…)

    2.1. Giấy ủy quyền dự họp ĐHĐ CĐ (Áp dụng cho cá nhân, tổ chức uỷ quyền)

Xem – Download

    2.2. Giấy ủy quyền dự họp ĐHĐ CĐ (Áp dụng cho nhóm có đông uỷ quyền)

Xem – Download

 3. Quy chế họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2015 

Xem – Download

 4. Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015

Xem – Download

 5. Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015

Xem – Download

 6. Điều lệ Công ty Cổ phần Nhựa Vân Đồn (Ban hành 29/09/2013), và Nghị  quyết số 29 / NQ-NVD-HDCD ngày 27/04/2014 của ĐHĐ CĐ thường niên năm  2014 thông qua việc sửa đổi tại mục 4 Điều 8 của bản điều lệ.

    6.1. Điều lệ Công ty Cổ phần Nhựa Vân Đồn (Ban hành 29/09/2013)

Xem – Download

    6.2. Nghị quyết số 29 / NQ-NVD-HDCD (Ban hành 27/04/2014)

Xem – Download

 1.Thông báo ngày chốt danh sách cổ đông và mời dự họp Đại Hội Đồng Cổ  Đông thường niên 2014

Xem – Download

 2.Thực hiện quyền cổ đông (Các biểu mẫu, hướng dẫn,…)

    2.1.Giấy ủy quyền dự họp ĐHĐ CĐ (Áp dụng cho cá nhân, tổ chức uỷ quyền)

Xem – Download

    2.2.Giấy ủy quyền dự họp ĐHĐ CĐ (Áp dụng cho nhóm có đông uỷ quyền)

Xem – Download

 3.Quy chế họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2014 (Bản dự thảo)

Xem – Download

 4.Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014

Xem – Download

 5.Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014

Xem – Download

 6.Điều lệ Công ty Cổ phần Nhựa Vân Đồn (Ban hành 29/09/2013)

Xem – Download

 1.Thông báo ngày chốt danh sách cổ đông và mời dự họp Đại Hội Đồng Cổ  Đông thường niên 2013 và hết nhiệm kỳ 2008 – 2013

Xem – Download

 2.Thực hiện quyền cổ đông (Các biểu mẫu, hướng dẫn,…)

    2.1.Giấy ủy quyền dự họp ĐHĐ CĐ (Áp dụng cho cá nhân, tổ chức uỷ quyền)

Xem – Download

    2.2.Giấy ủy quyền dự họp ĐHĐ CĐ (Áp dụng cho nhóm có đông uỷ quyền)

Xem – Download

    2.3.Phiếu đề cử ứng viên HĐQT (Áp dụng cho cá nhân, tổ chức đề cử)

Xem – Download

    2.4.Phiếu đề cử ứng viên HĐQT (Áp dụng cho nhóm cổ đông đề cử)

Xem – Download

    2.5.Đơn ứng cử ứng viên HĐQT

Xem – Download

    2.6.Phiếu đề cử ứng viên BKS (Áp dụng cho cá nhân, tổ chức đề cử)

Xem – Download

    2.7.Phiếu đề cử thành viên BKS (Áp dụng cho nhóm cổ đông đề cử)

Xem – Download

    2.8.Sơ yếu lý lịch ứng viên HĐQT, BKS

Xem – Download

    2.9.Hướng dẫn phương pháp bầu dồn phiếu tại kỳ họp ĐHĐ CĐ

Xem – Download

 3.Quy chế họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2013 (Bản dự thảo)

Xem – Download

 4.Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2013 – 2018 (Bản dự  thảo)

Xem – Download

 5.Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2013

Xem – Download

 6.Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2013

Xem – Download

 7.Điều lệ Công ty Cổ phần Nhựa Vân Đồn (Ban hành 29/09/2013)

Xem – Download

1. Thư mời  DDHCDDTN NVĐ Xem – Download
2. NQ HĐQT – TL BAN KTTCCĐ VÂN ĐỒN 2023
Xem – Download
3. TB ứng viên BKS 2023Xem – Download
4. Các tờ trình của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023Xem – Download